Aktulaności Aktulaności

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Wielkość pozyskania surowca w Lasach Państwowych w danym rok ustalana jest w oparciu o zasadę powszechnej ochrony lasów, zachowania trwałości lasu, utrzymanie ciągłości istnienia i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych w oparciu o planu urządzania lasu.

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm odbywa się za pośrednictwem:

1.      Portalu Leśno-Drzewnego

2.      serwisu aukcji internetowych „e-drewno".

Zasady sprzedaży drewna w 2018 roku określa Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno).

 

ZASADY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PRODUKTÓW W NADLEŚNICTWIE BIAŁA PODLASKA

1. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w formie gotówkowej w kancelariach leśnictw i szkółki oraz w biurze Nadleśnictwa Biała Podlaska w następujących punktach i godzinach:

 • Leśnictwo Grabarka - Jaźwiny 80 - środy i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Rudka - Wólka Plebańska 81B - środy i piątki w godz. 700 – 800
 • Leśnictwo Konstantynów - Kol. Konstantynów 23/1 - wtorki i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Cieleśnica - Cieleśnica 80 - wtorki i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Serwin - Rokitno 150a - wtorki i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Kniejówka - Klonownica Plac 14 - wtorki i piątki w godz 700 – 800
 • Leśnictwo Szadek - Gajówka Rokitno 2 -wtorki i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Leśna - Leśna Podlaska ul Bialska 41B -środy i piątki w godz 700 – 800
 • w biurze Nadleśnictwa - ul. Warszawska 37 -  we wszystkie dni robocze

 • Szkółka Rudka - kancelaria szkółka Rudka:
  - w okresie wiosennym, tj. 1.03 - 10.05 w godzinach 700 – 1300
  - w okresie jesiennym, tj. 1.10 - 15.12 w godzinach 700 – 1300

Zwiększenie ilości dni w tygodniu do wystawiania asygnat na sprzedaż detaliczną może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu tego faktu z osobą prowadzącą ewidencję sprzedaży danego leśnictwa.

2. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest przez leśniczych, bądź zastępujące je osoby posiadających pisemne upoważnienie Nadleśniczego do sprzedaży produktów i wystawiania asygnat.

3. Przy sprzedaży detalicznej stosuje się ceny z cennika detalicznego sprzedaży drewna, cennika na sadzonki, cennika detalicznego na produkty niedrzewne ustalone przez Nadleśniczego.

4. Dokumentem potwierdzającym zakup produktów jest asygnata z paragonem lub faktura.

5. Dokumentem uprawniającym do wydatku produktu jest asygnata lub faktura.

6. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na podstawie zatwierdzonych wykazów odbiorczych.

7. Drewno odbierane jest zgodnie z Klasyfikacją Jakościowo Wymiarową i sprzedawane loco las po dokonanej zrywce (z wyjątkiem drobnicy pozyskiwanej i sprzedawanej wg zasad samowyrobu).

8. Wydatek z lasu dla klientów detalicznych odbywa się w każdy wtorek, środę i piątek roboczy w godzinach 900 – 1500  w terminie wywozowym ustalonym przez leśniczego na asygnacie lub innym terminie   uzgodnionym z leśniczym. Na wniosek nabywcy leśniczy może przedłużyć termin wywozu o 7 dni. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupione produkty a nabywca nie może rościć do sprzedającego pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej utraty zakupionego drewna.

9. Wydanie drewna odbywa się wówczas z odnotowaniem na asygnacie, że drewno wydano po terminie tj w dniu . . . .   , w ilości ok. . . . . z obustronnym podpisem pod adnotacją.

10. Na oryginałach asygnat i kopiach dla wydającego należy szczegółowo i czytelnie odnotować wydatek drewna. Przy wydatku częściowym należy dodatkowo podać rodzaj i ilość wydanego drewna. W dni wolne od pracy i po godzinie 1500 należy odnotować godzinę wydatku. Należy unikać częściowego wydatku drewna odebranego w stosach. W sytuacjach sporadycznych podyktowanych możliwościami transportowymi nabywcy, przy częściowym wydatku drewna należy drewno z nabitą płytką pozostawić w partii surowca nie wydanego, opisując lubryką tym samym numerem drewno wydane. Powyższe należy odnotować na asygnacie. Wydatek drewna musi być każdorazowo potwierdzony przez wydającego i kupującego (na oryginałach i kopiach dokumentu).

11. W przypadku samowolnego pobrania drewna przez nabywcę lub niezgodnego z wystawioną asygnatą, podejmowane będą bezpośrednie działania ścigające.

12. Reklamację zakupionego drewna w sprzedaży detalicznej rozpatruje inżynier nadzoru z leśniczym w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

13. Pracownicy Nadleśnictwa Biała Podlaska, firmy i ich pracownicy wykonujący usługi w Nadleśnictwie Biała Podlaska mają prawo dokonywania zakupów i usług w sprzedaży detalicznej zgodnie z Regulaminem sprzedaży detalicznej we wszystkich punktach sprzedaży wymienionych w Regulaminie sprzedaży detalicznej, po każdorazowej kontroli jakościowowymiarowej 100% pobieranego drewna przed wywozem z lasu. Wykonanie kontroli powierzone jest inżynierowi nadzoru.

Asygnaty wystawiane są przez leśniczych w rejestratorach i przesyłane elektronicznie do biura Nadleśnictwa. Dokument w wersji papierowej powinien być przekazany inżynierowi nadzoru, w celu dokonania kontroli jakościowo - wymiarowej drewna. Fakt kontroli ma być potwierdzony podpisem inż. nadzoru na asygnacie. Po takim sprawdzeniu może być przekazany leśniczemu do realizacji.

14. Zgodnie z §55 Zarządzenia nr 46 DGLP z dnia 24.10.2016 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez PGL LP informujemy, że pula detaliczna drewna kierowana jest dla zaspokojenia potrzeb własnych miejscowej ludności.

Do zgrupowania podmiotów uprawnionych do operowania na rynkach drewna detalicznego zalicza się co do zasady:
a) niebędące przedsiębiorcami osoby fizyczne,
b) podmioty nienależące do sektora instytucjonalnego przedsiębiorców jeżeli drewno jest nabywane przez te osoby i podmioty na własne potrzeby (cele opałowe, materiał budowlany),
c) przedsiębiorcy, choćby prowadzili działalność pierwszorzędną lub drugorzędną w zakresie mechanicznego lub chemicznego przerobu surowca drzewnego, jeżeli dokonują zakupu drewna nie jako materiał bezpośrednio-wytwórczy do przetworzenia, lecz na potrzeby działalności pomocniczej lub własnej działalności rozwojowej (opał, materiał budowlany na własne potrzeby itp.).
 

Sprzedaż drewna z puli detalicznej dla przedsiębiorców realizowana jest zgodnie z wytycznymi:

1. Do sprzedaży dla przedsiębiorców powinien być kierowany surowiec drzewny, który ze względu na zasady trwale zrównoważonej gospodarki leśnej musiał być pozyskany, lecz z uwagi na brak popytu nie został zagospodarowany na rynkach:
a) detalicznych – dotyczy drewna opałowego S4,
b) uzupełnień – dotyczy pozostałego drewna (innego niż S4),

2. Zasady sprzedaży drewna dla przedsiębiorców na rynku drewna detalicznego:

a) uzyskanie zgody Nadleśniczego lub zastępcy nadleśniczego na sprzedaż przedsiębiorcom w szczególnym trybie postępowania,
b) sprawdzenie, czy nabywca jest zarejestrowany w „Centralnej kartotece kontrahentów” w bazie danych Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
c) wystawienie dokumentu rozchodowego drewna – asygnaty w leśnictwie,
d) wystawienie faktury VAT w biurze nadleśnictwa po transferze danych przez rejestrator z leśnictwa.