Aktulaności Aktulaności

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Wielkość pozyskania surowca w Lasach Państwowych w danym rok ustalana jest w oparciu o zasadę powszechnej ochrony lasów, zachowania trwałości lasu, utrzymanie ciągłości istnienia i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych w oparciu o planu urządzania lasu.

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm odbywa się za pośrednictwem:

1.      Portalu Leśno-Drzewnego

2.      serwisu aukcji internetowych „e-drewno".

Zasady sprzedaży drewna w 2018 roku określa Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno).

 

ZASADY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PRODUKTÓW W NADLEŚNICTWIE BIAŁA PODLASKA

1. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w formie gotówkowej w kancelariach leśnictw i szkółki oraz w biurze Nadleśnictwa Biała Podlaska w następujących punktach i godzinach:

 • Leśnictwo Grabarka - Jaźwiny 80 - środy i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Rudka - Wólka Plebańska 81B - środy i piątki w godz. 700 – 800
 • Leśnictwo Konstantynów - Kol. Konstantynów 23/1 - wtorki i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Cieleśnica - Cieleśnica 80 - wtorki i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Serwin - Rokitno 150a - wtorki i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Kniejówka - Klonownica Plac 14 - wtorki i piątki w godz 700 – 800
 • Leśnictwo Szadek - Gajówka Rokitno 2 -wtorki i piątki w godz 730 – 900
 • Leśnictwo Leśna - Leśna Podlaska ul Bialska 41B -środy i piątki w godz 700 – 800
 • w biurze Nadleśnictwa - ul. Warszawska 37 -  we wszystkie dni robocze

 • Szkółka Rudka - kancelaria szkółka Rudka:
  - w okresie wiosennym, tj. 1.03 - 10.05 w godzinach 700 – 1300
  - w okresie jesiennym, tj. 1.10 - 15.12 w godzinach 700 – 1300

Zwiększenie ilości dni w tygodniu do wystawiania asygnat na sprzedaż detaliczną może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu tego faktu z osobą prowadzącą ewidencję sprzedaży danego leśnictwa.

2. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest przez leśniczych, bądź zastępujące je osoby posiadających pisemne upoważnienie Nadleśniczego do sprzedaży produktów i wystawiania asygnat.

3. Przy sprzedaży detalicznej stosuje się ceny z cennika detalicznego sprzedaży drewna, cennika na sadzonki, cennika detalicznego na produkty niedrzewne ustalone przez Nadleśniczego.

4. Dokumentem potwierdzającym zakup produktów jest asygnata z paragonem lub faktura.

5. Dokumentem uprawniającym do wydatku produktu jest asygnata lub faktura.

6. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na podstawie zatwierdzonych wykazów odbiorczych.

7. Drewno odbierane jest zgodnie z Klasyfikacją Jakościowo Wymiarową i sprzedawane loco las po dokonanej zrywce (z wyjątkiem drobnicy pozyskiwanej i sprzedawanej wg zasad samowyrobu).

8. Wydatek z lasu dla klientów detalicznych odbywa się w każdy wtorek, środę i piątek roboczy w godzinach 900 – 1500  w terminie wywozowym ustalonym przez leśniczego na asygnacie lub innym terminie   uzgodnionym z leśniczym. Na wniosek nabywcy leśniczy może przedłużyć termin wywozu o 7 dni. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupione produkty a nabywca nie może rościć do sprzedającego pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej utraty zakupionego drewna.

9. Wydanie drewna odbywa się wówczas z odnotowaniem na asygnacie, że drewno wydano po terminie tj w dniu . . . .   , w ilości ok. . . . . z obustronnym podpisem pod adnotacją.

10. Na oryginałach asygnat i kopiach dla wydającego należy szczegółowo i czytelnie odnotować wydatek drewna. Przy wydatku częściowym należy dodatkowo podać rodzaj i ilość wydanego drewna. W dni wolne od pracy i po godzinie 1500 należy odnotować godzinę wydatku. Należy unikać częściowego wydatku drewna odebranego w stosach. W sytuacjach sporadycznych podyktowanych możliwościami transportowymi nabywcy, przy częściowym wydatku drewna należy drewno z nabitą płytką pozostawić w partii surowca nie wydanego, opisując lubryką tym samym numerem drewno wydane. Powyższe należy odnotować na asygnacie. Wydatek drewna musi być każdorazowo potwierdzony przez wydającego i kupującego (na oryginałach i kopiach dokumentu).

11. W przypadku samowolnego pobrania drewna przez nabywcę lub niezgodnego z wystawioną asygnatą, podejmowane będą bezpośrednie działania ścigające.

12. Reklamację zakupionego drewna w sprzedaży detalicznej rozpatruje inżynier nadzoru z leśniczym w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

13. Pracownicy Nadleśnictwa Biała Podlaska, firmy i ich pracownicy wykonujący usługi w Nadleśnictwie Biała Podlaska mają prawo dokonywania zakupów i usług w sprzedaży detalicznej zgodnie z Regulaminem sprzedaży detalicznej we wszystkich punktach sprzedaży wymienionych w Regulaminie sprzedaży detalicznej, po każdorazowej kontroli jakościowowymiarowej 100% pobieranego drewna przed wywozem z lasu. Wykonanie kontroli powierzone jest inżynierowi nadzoru.

Asygnaty wystawiane są przez leśniczych w rejestratorach i przesyłane elektronicznie do biura Nadleśnictwa. Dokument w wersji papierowej powinien być przekazany inżynierowi nadzoru, w celu dokonania kontroli jakościowo - wymiarowej drewna. Fakt kontroli ma być potwierdzony podpisem inż. nadzoru na asygnacie. Po takim sprawdzeniu może być przekazany leśniczemu do realizacji.

14. Zgodnie z §55 Zarządzenia nr 46 DGLP z dnia 24.10.2016 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez PGL LP informujemy, że pula detaliczna drewna kierowana jest dla zaspokojenia potrzeb własnych miejscowej ludności.
Sprzedaż detaliczną przedsiębiorcom (choćby prowadzili działalność pierwszorzędną lub drugorzędną w zakresie mechanicznego lub chemicznego przerobu surowca drzewnego, jeżeli dokonują zakupu drewna nie jako materiał bezpośrednio — wytwórczy do przetworzenia, lecz na potrzeby działalności pomocniczej lub własnej działalności rozwojowej tj. opał, materiał budowlany na własne potrzeby itp.) dopuszcza się pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia wg wzoru, w ilości 15 m3 drewna rocznie z terenu Nadleśnictwa Biała Podlaska.