Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2016 r. (według stanu na 31.12.2016 r.)

1. Zapas grubizny brutto:  3 280 tys. m3.

2. Powierzchnia odnowień i zalesień: 82,00 ha.

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

  

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 a) nasion: 34,05 kg

 b) zwierzyny: 0 szt

 c) stroisz: 80 szt

 d) choinek: 130 szt.

5. Produkcja sadzonek: 918,68 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: podtopienia i zalania: 0,00 ha.

7. Powierzchnia zabiegów ograniczenia foliofagów: 0,00 ha.

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 10 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF: 2980,97 ha.


 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej:

a) działalność podstawowa 7814,8 tys. zł

b) działalność administracyjna 4710,6 tys. zł

c) działalność uboczna 0,4 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem: 72,72 tys. m3.

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 47 etatów.