Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2017 r. (według stanu na 31.12.2017 r.)

1. Zapas grubizny brutto:  3 280 tys. m3.

2. Powierzchnia odnowień i zalesień: 149,80 ha.

3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku

   

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 a) nasion: 18845,22 kg

 b) zwierzyny: 0 szt

 c) stroisz: 0 szt

 d) choinek: 134 szt.

5. Produkcja sadzonek: 1130,37 tys. szt.

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: podtopienia i zalania: 0,00 ha.

7. Powierzchnia zabiegów ograniczenia foliofagów: 0,00 ha.

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 10 szt.

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF: 2980,97 ha.


 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej:

a) działalność podstawowa 9.463,5 tys. zł

b) działalność administracyjna 4.870,3 tys. zł

c) działalność uboczna 1,2 tys. zł.

11. Pozyskanie drewna ogółem: 72,96 tys. m3.

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 47 etatów.