Wydawca treści Wydawca treści

Szlaki i ścieżki turystyczne

Aktualnie na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Biała Podlaska znajdują się ścieżki konne, rowerowe oraz szlak pieszo-rowerowy.

OBRĘB LEŚNY BIAŁA:

- Leśnictwo Rudka:

* ścieżka rowerowa - 5,30 km, rok utworzenia 2008;

* ścieżka konna - 12,40 km, rok utworzenia 2011.

 

OBRĘB LEŚNY KIJOWIEC:

- Leśnictwo Kniejówka, Szadek:
            * ścieżka rowerowa - 6,20 km, rok utworzenia 2008;

- Leśnictwo Serwin, Kniejówka, Szadek:

* ścieżka konna – 19,50 km, rok utworzenia 2009;

- Leśnictwo Serwin, Kniejówka, Szadek:

            * szlak pieszo-rowerowy – ok. 20 km – rok utworzenia 2017.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZLAKU PIESZO - ROWEROWEGO

1. Leśny szlak pieszo - rowerowy przeznaczony jest do turystycznego i rekreacyjnego użytkowania. Wędrując wyznaczoną trasą można zobaczyć niemal każdy zakątek lasów Nadleśnictwa Biała Podlaska.

2.  Organizatorem turystyki pieszo - rowerowej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska nie są Lasy Państwowe. Za bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz ewentualne szkody powstałe podczas uprawiania turystyki pieszo - rowerowej związane z jakością i stanem technicznym nawierzchni odpowiada organizator.

3.  Na odcinkach, gdzie szlak rowerowy biegnie wspólnie ze szlakiem pieszym, rowerzysta winien zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie ustępować miejsca pieszym. Na odcinkach, gdzie może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują przepisy ruchu drogowego.

4. Turystów poruszających się po szlaku pieszo - rowerowym obowiązuje przestrzeganie art. 26 ust. 2 ustawy o lasach, tj. stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

- uprawy leśne do  4 m wysokości;

-powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

-ostoje zwierząt;

-źródliska rzek i potoków;

            -obszary zagrożone erozją.

5. Turystów obowiązuje ponadto przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i znaków informacyjnych.

6.  Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznakowane tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób.

7.   Na szlaku mogą pojawić się naturalne przeszkody, które powstały bez wiedzy administracji leśnej, takie jak np. wywroty, złomy, złamane konary, drzewa ścięte przez bobry.

8. Wszelkiego rodzaju imprezy mogą odbywać  się jedynie po uprzednio uzyskanej zgodzie Nadleśniczego Nadleśnictwa Biała Podlaska.

9. Należy pamiętać, że w sąsiedztwie szlaków mieszkają zwierzęta. Płoszenie lub niepokojenie leśnych mieszkańców może je narazić na niepotrzebny stres. Spotkanie dzikiego zwierzęcia na terenie lasu nie należy do rzadkości. W takich przypadkach w miarę możliwości spokojnie się oddal bądź omiń je. Nigdy nie podchodź do zwierzęcia, np. aby zrobić mu zdjęcie. Pamiętaj, że dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne dla człowieka.

10. Pozostawione śmieci stanowią zagrożenie dla zwierząt, które skuszone ich zapachem mogą je zjeść. Takie zdarzenie może doprowadzić do choroby, a nawet śmierci zwierzęcia.

11. Dokarmianie zwierząt nie poprawi ich losu. Wręcz przeciwnie. Dlatego zawsze trzeba zabierać ze sobą niedojedzone kanapki, owoce lub warzywa. Takie postępowanie może zmienić zachowanie zwierząt, przyzwyczaić je do łatwo zdobywanego pożywienia i spowodować „zaczepianie” kolejnych turystów. Taki proces, zwany synantropizacją, jest praktycznie nieodwracalny i zawsze kończy się źle dla zwierząt, a czasem i dla turystów. Dotyczy to wszystkich zwierząt, począwszy od ptaków, a skończywszy na drapieżnikach, jak lisy.

12. Zabrania się palenia ognisk, tytoniu, używania otwartego ognia z wyjątkiem 
  wyznaczonych i oznakowanych miejsc.

13. Na szlaki nie wolno wprowadzać psów. Pomimo, że pies prowadzony jest na smyczy, nie szczeka, nie załatwia potrzeb fizjologicznych, dzikie zwierzęta i tak doskonale go wyczuwają. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresie ich narodzin, a także w okresie prowadzenia młodych przez matki. Tak więc turysta prowadzący psa naraża na niebezpieczeństwo siebie oraz swojego pupila.

14. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej szlak nie jest odśnieżany, a  korzystanie wymaga dokładnej znajomości jego przebiegu.

15. Turystykę pieszo - rowerową można uprawiać jedynie w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla turysty.

 

Korzystanie ze szlaku pieszo - rowerowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z powyższym Regulaminem
i zaakceptowaniem go w całości.

 

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się także ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Nadbużańskie Łęgi" o długości 12,5 km, która to powstała w wyniku współpracy pomiędzy Dyrekcją Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu" a Nadleśnictwem Biała Podlaska. Tablica informacyjna z planem ścieżki przyrodniczej ustawiona jest przy bramie wejściowej do Stadniny Koni na Wygodzie, położonej na terenie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Oddział Terenowy Janów Podlaski, w Leśnictwie Cieleśnica. Ścieżkę można zwiedzić: pieszo, rowerem lub samochodem.

     

Nadleśnictwo Biała Podlaska położone jest we wschodniej Polsce. Obejmuje obszar położony w północnej części województwa lubelskiego. Północno-wschodnia granica zasięgu działania nadleśnictwa (gm. Janów Podlaski - rzeka Bug) stanowi granicę państwa z Białorusią. Obszar obejmuje zasięgiem gminy: Miasto Biała Podlaska, Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy i Rokitno.

Siedziba Nadleśnictwa mieści się Białej Podlaskiej. Jest to miasto na temat, którego możemy odnaleźć zapiski już w roku 1345. Pierwszymi właścicielami miasta byli Iliniczowie, natomiast za założyciela uchodzi Piotr Janowicz Biały - wojewoda trocki, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przez okres dwu i pół wieku miastem władali Radziwiłłowie (od II połowy XVI wieku). W tym okresie miasto przeżywało rozkwit, wybudowano najważniejsze budynki, stanowiące obecnie zabytki. Miasto z racji swojego położenia wielokrotnie przeżywało najazdy. Wspomnieć tu można ograbienie miasta przez Szwedów w latach 1655-60.

Wraz z rozkwitem miasta dookoła zaczęły powstawać liczne majątki ziemskie. Niestety nie wszystkie przetrwały zawieruchę dziejową, niemniej jednak kilka z nich (odrestaurowanych) możemy dzisiaj podziwiać.

Lasy Nadleśnictwa zajmują tereny dawnego styku kultur Wschodu i Zachodu. Na tych terenach mieszały się religie i wyznania oraz kultury i nacje. Niejednokrotnie w wioskach razem mieszkali przedstawiciele różnych narodowości, wyznających różne religie. Po okresach wojen na tych terenach osiedlali się między innymi Tatarzy. Koniec XIX wieku przyniósł jednak kres współistnieniu wielu kultur na tych terenach. W tym czasie rozpoczęły się prześladowania Unitów Podlaskich. Początek XX wieku to czasy wojen, które nie sprzyjały rozwojowi tego terenu. Jednak okres międzywojenny to dobry czas dla Białej Podlaskiej. W tym czasie wybudowano fabrykę samolotów, rozwinął się przemysł włókienniczy, a także wybudowano elektrownię miejską. Wybuch II Wojny Światowej zakończył rozwój miasta, a tym samym i okolic. Po zakończeniu działań wojennych i ustanowieniu Granicy Państwa na rzece Bug tereny rozpoczęły nową kartę historii. W 1975 roku po reformie terytorialnej miasto stało się siedzibą województwa bialskopodlaskiego i było nim do roku 1999.