Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Określenie i przyjęcie etatów cięć użytkowania głównego

 

Na etat miąższościowy użytków głównych składa się etat użytków rębnych wraz z 5% przy-rostem od masy netto, użytki rębne nie zaliczone na poczet etatu oraz użytki przedrębne.

Etat miąższościowy użytków głównych stanowi maksymalną ilość drewna przewidzianego do pozyskania w planie urządzenia lasu (art. 18 Ustawy o lasach).

 

  1. Użytki rębne

a) Użytki rębne zaliczone na poczet etatu

Pula drzewostanów potencjalnie przeznaczonych do użytkowania rębnego (rębne, prze-szłorębne, KO, KDO) zajmuje w nadleśnictwie 32,0% tj. 3970,78 ha. Użytkowaniem rębnym objęto ponad 53% tych drzewostanów.

      b) Użytki rębne nie zaliczone na poczet przyjętego etatu

W bieżącym okresie gospodarczym przewidziano w ramach cięć rębnych niezaliczonych na poczet etatu uprzątnięcie nasienników i przestoi oraz zadrzewień na gruntach nie leśnych (łąkach oraz oczyszczenie linii oddziałowych). Uprzątnięcie przestojów i nasienników projektowano tylko w niezbędnej ilości, w pozostałych przypadkach z uwagi na aspekty ekologiczne nie przewiduje się ich do uprzątnięcia.

 

Razem etat cięć użytkowania rębnego

 

Obręby:

Rodzaj użytkowania rębnego

Biała

Kijowiec

Nadleśnictwo

miąższość w m3 netto

Zaliczone na poczet etatu

111822

271591

383413

Nie zaliczone na poczet etatu

551

1513

2064

Ogółem

112373

273104

385477

 

Miąższość netto użytkowania rębnego zaliczonego na poczet etatu podaje się łącznie z 5 % spo-dziewanym przyrostem.

 

2. Użytki przedrębne

Obliczenia etatu cięć użytkowania przedrębnego dokonano w oparciu o §94-95 IUL. Etat cięć użytkowania przedrębnego w wymiarze powierzchniowym ustalony został na podstawie ze-stawienia zbiorczego powierzchni drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego we wskazaniach gospodarczych. Etat w wymiarze miąższościowym ustalony został orientacyjnie w m3 grubizny netto na 10 lecie.

 

Zestawienie powierzchni zaplanowanej do użytkowania przedrębnego(wg Tabeli XVI)

 

Obręby:

Rodzaj cięć

Biała

Kijowiec

Nadleśnictwo

powierzchnia w ha

Czyszczenia późne CPP

161,59

193,28

354,87

Trzebieże wczesne TW

343,46

1093,08

1436,54

Trzebieże późne TP

1937,91

2367,65

4305,56

Razem trzebieże

2281,37

3460,73

5742,10

Ogółem

2442,96

3654,01

6096,97

 

Przyjęty etat użytkowania przedrębnego w wymiarze powierzchniowym w wysokości 6096,97 ha stanowi wielkość obligatoryjną do wykonania w okresie obowiązywania planu urządzania lasu.

      Wielkość użytkowania przedrębnego w poszczególnych drzewostanach będzie uzależniona        od aktualnych potrzeb hodowlanych drzewostanów.

 

Zasadniczym celem użytkowania przedrębnego jest pielęgnowanie drzewostanów poprzez cięcia selekcyjne, które winny przyczynić się do osiągnięcia jakościowo lepszej produkcji drewna i zwiększenia odporności drzewostanów na działanie czynników abiotycznych, biotycznych i antro-pogenicznych. Istotną sprawą jest także regulowanie składu gatunkowego, który zapewni zacho-wanie a nawet zwiększenie zdolności produkcyjnej siedlisk omawianego terenu.

Użytkowanie przedrębne powinno być realizowane na podstawie wskazań zawartych w opisach taksacyjnych, w oparciu o wytyczne ZHL z 2011 r. Zadania w wymiarze powierzchniowym mają charakter obligatoryjny, a w zakresie miąższościowym winny być realizowane wg potrzeb, na jakie wskazuje stan konkretnego drzewostanu.

Czyszczenia późne winny być wykonywane szczególnie starannie, ponieważ zabieg ten ma decydujący wpływ na skład i jakość przyszłych drzewostanów.

Trzebieże (TW i TP) planowano jako zabieg jednokrotny. W ramach zaprojektowanych cięć pielęgnacyjnych należy usuwać, względnie hamować wzrost drzew wadliwych, albo szkodliwych dla otoczenia, jak również preferować gatunki pożądane w myśl przyjętego składu gatunkowego odnowień dla poszczególnych siedlisk.

Zestawienie łączne użytków głównych wg kategorii cięć

Kategoria użytku

Powierzchnia manipulacyjna

Powierzchnia do odnowienia

Razem grubi-zna brutto

Razem grubi-zna netto

I. Użytki rębne:.

Zaliczone na poczet przyjętego etatu

2276,96

1174,69

440830

365155

Biała

628,32

365,38

128227

106497

Kijowiec

1648,64

813,81

312603

258658

Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków ręb-nych

22041

18258

Biała

6411

5325

Kijowiec

15630

12933

Łącznie użytki rębne ze spodziewanym przyrostem

462871

383413

Biała

134638

111822

Kijowiec

328233

271591

Użytki niezaliczone na poczet etatu

5,31

1,24

2469

2064

Biała

0,47

0,22

658

511

Kijowiec

4,84

1,02

1811

1513

Razem użytki rębne

2282,27

1175,93

465340

385477

Biała

628,79

362,80

135296

112373

Kijowiec

1653,48

813,13

330044

273104

II. Użytki przedrębne*

6096,97

378722

302978

Biała

2442,96

136240

108992

Kijowiec

3654,01

242482

193986

Ogółem użytki główne (I+II)

8379,24

1175,93

844062

688455

Biała

3071,75

362,80

271536

221365

Kijowiec

5307,49

813,13

572526

467090